Ίδια Κεφάλαια Ομίλου Ελλατέξ

 

(Ποσά σε ευρώ)

Ονομαστική αξία μετοχής

0,66

Μετοχικό κεφάλαιο

6.703.863

Διαφορά ενοποίησης

1.244.003

Δικαιώματα Μειοψηφίας

82

Αποθεματικά

5.977.453

Κέρδη προ φόρων 1/1 - 30/9/2003

48.055

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων

13.973.456

Με βάση Την Λογιστική Κατάσταση της 30.9.2003

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.