Ίδια Κεφάλαια

 
ETMA
Του ομίλου ΕΤΜΑ
Αριθμός Μετοχών:
18.212.639
.
Κοινές Ονομαστικές:
13.237.251
.
Προνομιούχες Ονομαστικές
4.975.388
.
Ονομαστική Αξία Μετοχής
1,24
.
Μετοχικό Κεφάλαιο
22.583.672
22.583.672
Αποθεματικά
11.663.196
11.663.196
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
17.084.807
17.084.807
Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
1.990.172
1.990.172
Διαφορές Ενοποιήσεως
.
2.412.955
Δικαιώματα Μειοψηφίας
.
6.613.869
Κέρδη 1/1 έως 30/9/03 προ φόρων
1.246.479
1.294.534
Σύνολο ιδίων Κεφάλαιων
54.568.326
63.643.205

Με βάση την Λογιστική Κατάσταση της 30.9.2003

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.