Η εταιρεία ΕΛΛΑΤΕΞ ιδρύθηκε το 1969 (ΦΕΚ 930/5.7.1969) και είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα των ανωνύμων εταιρειών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1270/06/Β/86/06 και λειτουργεί με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία ΕΛΛΑΤΕΞ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ», η δε διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της έχει ορισθεί έως την 23η Ιουνίου 2019.

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ

Είδος Εγκατάστασης:

Κλωστοϋφαντουργία (Νηματουργία)

Δυναμικότητα :

Επεξεργασία 7.500 - 8.000 τόννων Συνθετικών Νημάτων ετησίως, Πολυαμιδικών και Πολυεστερικών

Διεύθυνση :

Αγίας Άννης 9 - 11, Βοτανικός, 11 855 - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο :
Fax :

34 91 111
34 70 230

E -mail :

Info@etmagroup.gr

Internet address :

www.etmagroup.gr

Προσωπικό

150 άτομα

H εταιρεία ανήκει στον Όμιλο ΕΤΜΑ που κατέχει σήμερα μία από τις πρώτες θέσεις στην Ελληνική Κλωστοϋφαντουργία, και είναι ο μοναδικός παραγωγός στην χώρα μας, που δεν βασίζεται στα παραδοσιακά νήματα, όπως το βαμβάκι και το μαλλί. Η μητρική ΕΤΜΑ, παράγει Πολυαμιδικά νήματα (Νάϋλον) και κατέχει το 53,56 % του μ.κ. της Α.Ε. ΕΛΛΑΤΕΞ.

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι :
α) Η παραγωγή οιασδήποτε φύσεως συνθετικών νημάτων ήτοι συνεχών ή βραχειών ινών εκ πολυμερικών ενώσεων εχουσών νιτριλικήν ομάδα, ως και αρωματικών ή αλιφατικών εστέρων ή παραγώγων φυτικών ελαίων ως και συμπολυμερών τούτων μετ’ άλλων οργανικών συνθετικών ενώσεων εξαιρουμένων των νημάτων νάϋλον 6 και 66.

β) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον βιομηχανική επεξεργασία πάσης φύσεως συνθετικών νημάτων.

γ) Η εμπορία πάσης φύσεως συνθετικών νημάτων και υφανσίμων εν γένει υλών.

δ) Πάσα συναφής προς τα ανωτέρω πράξις περιλαμβανομένης και της συμμετοχής εις ετέρας εταιρείας ή επιχειρήσεις εν γένει, οιασδήποτε φύσεως επιδιωκούσας παρομοίους σκοπούς και

ε) Η ενέργεια πάσης εν γένει εμπορικής πράξεως.»

 

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.